Meer

Inhoud

7. Paragraaf verbonden partijen

7. Paragraaf verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

 

Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.

 

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij die programma’s. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag- en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De verbonden partijen waarbij de gemeente Tubbergen betrokken is, ziet u hieronder.

Verbonden partijen

 

Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

 

 

 

De bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De vestigingsplaats is Denekamp. www.tubbergen.nl/noaberkracht

 

1.     In naam van de deelnemende bestuursorganen is de bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder geval belast met:

a.    Beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;

b.    Uitvoering van het door de gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;

c.     Inkoop en aanbesteding van opdrachten, voor zover het de bedrijfsvoering betreft;

d.    Uitvoering van door de rijksoverheid opgedragen medebewindstaken;

e.    Toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering.

2.     In eigen naam is de bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder geval belast met:

a.    De bedrijfsvoering;

b.    Inkoop en aanbesteding van opdrachten voor de bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoeringsorganisatie voert uitsluitend taken uit voor bestuursorganen van Dinkelland en Tubbergen.

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat uit de leden van de colleges van Tubbergen en Dinkelland.

 

In het bestuur heeft elk lid een gewogen stem. Het gewicht van de stem wordt bepaald door de factor één te delen door het ter vergadering aanwezige aantal leden van het college van de gemeente waaruit het betreffende lid afkomstig is.

De gemeente Tubbergen draagt voor 43,65% bij aan de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

 

 

 

 

 

Regio Twente

 

 

 

Het regionaal openbaar lichaam Regio Twente is een samenwerkingsverband van alle 14 Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Regio Twente is gevestigd in Enschede. www.regiotwente.nl

Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen op de volgende terreinen:

* basispakket

a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente;

b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning;

c. Sociaaleconomische structuurversterking;

d. Recreatieve voorzieningen;

e. Bovengemeentelijke belangenbehartiging;

* vrijwillige samenwerking

f. Faciliteren, coördineren en afstemmen gemeentelijke aangelegenheden;

g. Bedrijfsvoering.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Een lid van het algemeen bestuur beschikt over één stem. Indien het gaat om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening alsmede om besluiten over investeringen op basis van een gemeentelijke bijdrage beschikt een lid van het algemeen bestuur, behoudens de voorzitter, over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt. De voorzitter beschikt in dat geval over één stem.

De deelnemende gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage, naar rato van het inwonertal. De bijdrage van Tubbergen over 2017 bedraagt € 1.006.900.

EV:
€ 3.162.000;

VV: 14.088.000;

Resultaat: 0.

 

 

 

 

 

Veiligheidsregio Twente

 

 

 

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Twente is een verplicht samenwerkingsverband van alle 14 Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Veiligheidsregio Twente is gevestigd in Enschede. www.vrtwente.nl

 

Veiligheidsregio Twente heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. De verplichting tot instelling van en deelname aan een veiligheidsregio vloeit rechtstreeks voort uit de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

Met ingang van 2013 is de gemeentelijke brandweer overgeheveld naar de Veiligheidsregio.

Op grond van artikel 11 van de Wet veiligheidsregio’s vormen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur beschikt in de vergadering over één stem. Indien het gaat om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening, beschikt een lid van het algemeen bestuur over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt.

De bijdrage van Tubbergen over 2017 bedraagt € 1.342.344.

 

 

 

 

 

 

EUREGIO

 

 

 

EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van het Verdrag van Anholt. EUREGIO is gevestigd in Gronau (D). www.euregio.eu

 

 

EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren.

De organen van EUREGIO zijn het Algemeen Bestuur, de EUREGIO-raad en het Dagelijks Bestuur. Elk lid van EUREGIO heeft tenminste één vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. De wijze van samenstelling van de verschillende organen van EUREGIO is uitgewerkt in de regeling zelf. Elke vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur heeft één stem.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 0,29 euro per inwoner.

 

Soweco

 

 

 

Het Openbaar Lichaam Soweco is een samenwerkingsverband van 6 Twentse gemeenten, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Soweco is gevestigd in Almelo. www.soweco.nl

 

Soweco voert in opdracht van het openbaar lichaam Soweco de Wet sociale werkvoorziening uit.

Ieder college benoemt uit zijn midden 2 collegeleden in het algemeen bestuur van Soweco.

De exploitatiebijdrage van Tubbergen over 2017 is begroot op € 355.000.

 

 

 

 

Crematoria Twente

 

 

 

Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is een samenwerkingsverband van 12 Twentse en Achterhoekse gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling. OLCT is gevestigd in Enschede.

www.crematoriatwente.nl

Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Per 1 januari 2000 zijn deze taken ondergebracht in Crematoria Twente / Oost- Nederland B.V.

 

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem per 20.000 inwoners (of een

gedeelte daarvan) van de gemeente die hij vertegenwoordigt, met dien verstande dat

geen der individuele gemeentes zo veel stemmen kan hebben, dat zij zelfstandig een

meerderheid kan vormen.

Crematoria Twente / Oost-Nederland B.V. keert jaarlijks dividend uit aan OLCT, die het dividend aan de deelnemende gemeenten uitkeert naar rato van het aantal crematies per deelnemende gemeenten.

 

 

 

 

 

 

Stadsbank Oost Nederland

 

 

 

Het openbaar lichaam Stadsbank Oost Nederland is een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling. Stadsbank Oost Nederland is gevestigd in Enschede.

www.stadsbankoostnederland.nl

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de WCK en heeft tot doel om een verantwoord pakket van financiële dienstverlening aan te bieden aan de ingezetenen in haar rechtsgebied.eventie en voorlichting.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem.

.

 

Er is sprake van twee vormen van financiering:

1. De financiering van de bestaanskosten is voor 50% gebaseerd op het aantal huishoudens in een gemeente en voor 50% op basis van de gedeclareerde omzet.

2. De financiering van de dienstverlening wordt gefactureerd aan de hand van de geleverde diensten conform het productenboek. De bijdrage over 2017 is begroot op € 57.299.

 

 

 

 

 

Cogas

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Cogas Holding zijn in handen van negen Overijsselse gemeenten. Cogas is gevestigd in Almelo.

www.cogas.nl

Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door de burgemeester.

 

Tubbergen bezit 293 aandelen (5,75%), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De uitkering over 2017 is begroot op € 586.000.

 

 

 

 

Enexis Holding N.V.

 

 

 

In 2009 is besloten om het belang in de commerciële activiteiten van Essent NV te verkopen aan RWE en om aandelen te gaan houden in Enexis Holding N.V. (voormalige Essent Netwerk BV). De aandelen van de naamloze vennootschap Enexis Holding zijn in handen van 6 provincies en 130 gemeenten. Enexis is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

www.enexis.nl

 

Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door de burgemeester.

Tubbergen bezit 32.331 aandelen (0,02%), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. . De dividenduitkering in 2017 is geraamd op € 17.135.

EV: € 3.806 mln.;

VV:€ 3.800 mln.;

Resultaat: € 200 mln.

 

 

 

 

 

CBL Vennootschap B.V.

 

 

 

Deze vennootschap vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders als medebeheerder van het Cross Border Lease (CBL) Fonds. Dit fonds is een bankrekening (escrow) waarop een adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden. Op dit moment wordt nog een bedrag van 1 miljoen dollar aangehouden voor eventuele advies- en afwikkelingskosten.

N.v.t

N.v.t.

Deze vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 0;

VV: € 165.000;

Resultaat: € 15.000.

 

 

 

 

Vordering op Enexis B.V.

 

 

 

4 leningen van Essent aan Enexis inzake de verkoop van economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten. Deze lening (vordering) is niet verkocht aan RWE, maar overgedragen aan de aandeelhouders.

 

N.v.t.

N.v.t.

De restant-vordering van Tubbergen op Enexis bedraagt € 75.600 (tranche D). In 2012 is Tranche A (1 geldlening) volledig afgelost. In 2013 is Tranche B (1 geldlening) ad 107.999 euro volledig afgelost. Tranche C ( € 108.000) is in mei 2016 afgelost. Tranche D ( € 76.000) zal in 2019 worden afgelost.

EV: € 15.000;

VV: 362,3 mln.;

Resultaat: 15.000.

 

 

 

 

 

 

CSV Amsterdam B.V.

 

 

 

Eventuele schadevergoedings-vordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit de procedure waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Als gevolg hiervan lijden de aandeelhouders schade.

N.v.t.

N.v.t.

Er wordt geen dividend ontvangen. De looptijd van deze vennootschap  is zeker tot mei 2019.

EV: € 167.000;

VV: € 225.000;

Resultaat :€ 75.000.

 

 

 

 

Verkoop Vennootschap B.V.

 

 

 

Viertal leningen (tranches) van Essent aan Enexis inzake de verkoop van economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten. Deze lening (vordering) is niet verkocht aan RWE, maar overgedragen aan de aandeelhouders.

N.v.t.

N.v.t.

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 1,1 mln.;

VV: € 20.000;

Resultaat: € 50.000.

 

 

 

 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

 

 

 

De rechter heeft in 2009 bepaald dat Essent haar 50% belang in NV Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) niet mag verkopen aan RWE. EPZ is eigenaar en exploitant van de kerncentrale in Borselle. De verkopende aandeelhouders hebben dit belang van Essent in EPZ overgenomen en zal t.z.t. worden verkocht. In 2011 is door alle partijen een schikkingsvoorstel getekend, waardoor ook de laatste aandelen aan RWE kunnen worden overgedragen. De deelneming PBE is hierdoor verdwenen.

N.v.t.

N.v.t.

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 1,6 mln.;

VV: € 118.000;

Resultaat: € 15.000.

 

 

 

 

Twence B.V.

 

 

 

De aandelen van de besloten vennootschap Twence zijn in handen van de veertien Twentse gemeenten, de gemeente Berkelland en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. www.twence.nl

Twence B.V. is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. De oorspronkelijke overweging voor Regio Twente om in Twence B.V. deel te nemen was om in regionaal verband bedrijfs- en huisafval te verwerken waarbij de schaalgrootte zou resulteren in voor inwoners (en bedrijven) acceptabele tarieven.

 Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Twence B.V. vertegenwoordigd door de burgemeester.

Tubbergen bezit 27.643 aandelen. Twence keert jaarlijks 2,5 miljoen euro + 40% van de netto winst na belasting als dividend uit. Het extra dividend boven de basisuitkering van 2,5 miljoen euro is de komende 10 jaren bestemd voor de Agenda van Twente. De dividenduitkering over 2017 is begroot op € 78.500.

 

 

 

 

 

Vitens

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Vitens zijn in handen van 5 provincies en 109 gemeenten. Vitens is gevestigd in Utrecht.

www.vitens.nl

 

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en verzorgt de drinkwatervoorziening voor 5,4 miljoen mensen in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Vitens.

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door de burgemeester.

Tubbergen bezit 20.848 aandelen (0,466%), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is 56.000 begroot.

EV: € 466,1 mln.;

VV: € 1.289,1 mln.;

Resultaat: € 29,1 mln.

 

 

 

 

Wadinko

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Wadinko zijn in handen van de provincie Overijssel en 24 gemeenten. Wadinko is gevestigd in Zwolle. www.wadinko.nl

 

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko is opgericht vanuit de Waterleiding Maatschappij Overijssel, waar ook Tubbergen in deelnam.

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door de burgemeester.

Tubbergen bezit 45 aandelen (1,884%), waarop onregelmatig dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is 22.500 geraamd.

 

 

 

 

 

BNG

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor de helft in handen van de Staat en voor de andere helft in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG is gevestigd in Den Haag. www.bng.nl

 

De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier voor overheden.

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door de burgemeester.

Tubbergen bezit 30.000 aandelen (0,05387%), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is € 17.100 aan dividend geraamd.

 

 

NV ROVA Holding

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap NV ROVA Holding zijn in handen van 23 gemeenten met 340.000 aansluitingen.

www.rova.nl

ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen).

Tubbergen wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid.

Tubbergen bezit 260 aandelen (7,67%), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is € 99.000 aan dividend geraamd.

 

Twentebedrijf

 

 

Twentebedrijf

De bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf is een samenwerkingsverband van 14 Twentse gemeenten en het openbaar lichaam Regio Twente en is gevestigd in Enschede. www.twentebedrijf.mett.nl

Het doel van het Twentebedrijf is om, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers, door middel van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering, kwaliteits-, schaal- en efficiëntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid.

Een lid van het bestuur beschikt over één stem.

De jaarlijkse bijdrage van Tubbergen bedraagt € 24.000.