Meer

Inhoud

6. Algemene dekkingsmiddelen

Doelstellingen

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkering Gemeentefonds

De uitkering uit het Gemeentefonds bestaat uit een drietal onderdelen:

 1. Algemene uitkering
 2. Integratie en Decentralisatieuitkeringen
 3. 3 D’s in het sociaal domein

 Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt berekend aan de hand van 36 verschillende maatstaven; zoals aantal inwoners, uitkeringsontvangers, woningen, leerlingen, bedrijfsvestigingen, oppervlakte bebouwing in buitengebied en woonkernen. Aan iedere maatstaaf wordt een bedrag gekoppeld.

Integratie en decentralisatie-uitkeringen

De integratie en decentralisatie-uitkeringen betreffen de volgende uitkeringen:

 • Impuls brede scholen combinatiefuncties;
 • Peuterspeelzaalwerk;
 • Voorschoolse voorziening peuters
 • Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Huishoudelijke hulp toelage

3 D’s in het sociaal domein

De uitkering voor de 3 D’s in het sociaal domein is een vergoeding voor de kosten van de nieuwe taken WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Omvang uitkering gemeentefonds gemeente Tubbergen

Het totaal aan uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de gemeente Tubbergen bedraagt voor de periode 2016 tot en met 2021 jaarlijks ongeveer 24 miljoen euro. In onderstaand tabel wordt de vergoeding per jaar weergegeven.

meicirculaire 2016

           

Gemeentefonds

           

Tubbergen

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

algemene uitkering gemeentefonds

14.291

14.132

14.538

14.653

14.943

14.946

Integratie en Decentralisatie-uitkeringen

1.719

1.615

1.561

1.575

1.600

1.669

3 D’s in het sociaal domein

8.047

7.778

7.598

7.450

7.366

7.334

totaal

24.057

23.525

23.697

23.678

23.909

23.949

Mutaties ten opzichte van december circulaire 2016

Bij het 1e programmajournaal 2016 en het Raadsperspectief 2017 hebben wij de bedragen voor 2016 en volgende jaren gebaseerd op de uitkomsten van de decembercirculaire 2015.

Ten opzichte van de bedragen in de decembercirculaire 2015 zijn de mutaties als volgt:

mutaties tov dec circulaire 2016

           

Tubbergen

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

Bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

Algemene uitkering gemeentefonds

27

-77

108

104

145

0

Integratie en Decentralisatie-uitkeringen

40

95

34

48

72

0

3D’s in het sociaal domein

163

49

129

88

21

0

Totaal

230

67

271

240

238

0

 Bestemming mutaties

De bestemming is als volgt:

 • de mutaties met betrekking tot de algemene uitkering komen ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen;
 • de mutaties mbt de integratie en decentralisatieuitkeringen hebben betrekking op het sociaal domein en komen ten gunste van de stelpost sociaal domein;
 • de mutaties met betrekking tot de 3 D’s in het sociaal domein komen ten gunste van de stelpost sociaal domein

Effecten groot onderhoud gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een verdeelstelsel. Dit verdeelstelsel is in 2015 en 2016 aangepast. Voor één onderdeel liep nog discussie. Dit betreft de vraag dat gemeenten met een relatief groot buitengebied meer kosten maken voor bestemmings- en structuurplannen dat tot dan werd aangenomen. In eerste instantie is besloten om de financiële effecten hiervan in drie gedeeltes te knippen. Het eerste 1/3 deel is verwerkt in de meicirculaire 2015. Samen met andere plattelandsgemeenten heeft uw raad zich sterk gemaakt voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen van het tweede 1/3 deel. Dit heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Onlangs is namelijk besloten om ook het tweede 1/3 deel te verrekenen.

 Omdat het tweede 1/3 deel niet meer in de meicirculaire 2016 verwerkt kon worden, zal dit deel in de septembercirculaire 2016 verwerkt worden, waarbij het jaar 2017 het eerste jaar is van de vergoeding. Verder is besloten nader onderzoek te staken, zodat de laatste 1/3e voorlopig niet wordt uitgekeerd. De open eindjes worden nog meegenomen in de komende brede discussie omtrent de stelselherziening van het gemeentefonds. Het maximaal herverdeeleffect wordt gesteld op € 30 per inwoner.

 Voor Tubbergen betekent het tweede 1/3 deel een extra vergoeding van:

Effect grootonderhoud sept circ 2016

 

 

 

 

 

 

Tubbergen

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

Bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

Tweede 1/3 deel

0

213

329

348

360

360

 Volgens de bestendige gedragslijn hebben wij in de begroting 2017 de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 2016. Vooruitlopend op de uitkomsten van de september 2016 circulaire 2016, hebben wij bovenstaand effect van het groot onderhoud van het verdeelstelsel echter al wel in de begroting 2017 verwerkt onder de noemer van specifieke mutatie. In de gepresenteerde begroting houden we dus al rekening mee met de extra inkomst.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bedragen x € 1.000)

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

 
 

Baten

29.161

30.234

28.812

29.117

29.139

29.392

 

Lasten

-773

-634

-589

-612

-620

-617

 

Saldo van baten en lasten

28.388

29.599

28.223

28.505

28.519

28.776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bedragen x € 1.000)

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

 
 

Mutatie reserve beschikking

14.305

5.164

67

3

0

0

 

Mutatie reserve toevoeging

-14.005

-3.255

0

0

0

0

 

Reservemutatie

299

1.909

67

3

0

0

 

Resultaat

28.687

31.509

28.290

28.508

28.519

28.776