Meer

Inhoud

3. Programma Economische Kracht en Werk

3. Programma Economische Kracht en Werk

Het is onze ambitie om de economische positie van Tubbergen te versterken met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel, de vrijetijdseconomie en de agrarische sector. We streven naar meer bestedingen en werkgelegenheid in het gebied. We zetten vooral in op het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie. We benutten beschikbare talenten in onze samenleving om de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie te bevorderen. Samen met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden om de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder senioren te bestrijden.

We nemen initiatieven om de kracht van de driehoek ondernemers-onderwijs-overheid volop te benutten voor het versterken van onze lokale economie. Samen met de ondernemers en het onderwijs (3 O’s) organiseren we een zogenaamde denktank als broedplaats voor ideeën en nieuwe concepten. Die denktank moet mensen uitdagen tot nieuwe activiteiten en het ten uitvoer brengen van plannen die ten goede komen van het ondernemersklimaat. Via gerichte onderwijs- en onderzoeksprogramma’s verwerven we nieuwe inzichten, waardoor we beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van demografie, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen in de agrarische- en toeristische sector. Het aangaan van allianties met onderwijsinstellingen kan dit effect versterken. Wij willen dit proces aanjagen, organiseren en waar mogelijk faciliteren.

 Samen met de lokale brancheorganisaties richten we ons op een optimale dienstverlening aan ondernemers. We stellen met de belanghebbende partijen een actieplan op om de regeldruk en bureaucratie verder terug te dringen. Waar mogelijk bieden wij (planologische en vergunning technische) ruimte aan ondernemers, zodat zij sneller en doelmatiger kunnen inspelen op de trends en ontwikkelingen.

 Tubbergen is een grensgemeente. Grensoverschrijdend samenwerken biedt mogelijkheden om elkaars specialismen te benutten, gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen en innovaties door te voeren. Hier liggen kansen voor onze lokale economie en voor de werkgelegenheid . Wij zien voor onszelf vooral een stimulerende en verbindende rol weggelegd. We nemen graag het initiatief tot het aangaan van een dialoog over dit onderwerp. Ook zijn wij bereid om in bepaalde projecten te participeren, bijvoorbeeld van de Euregio.

 Het programma Economische Kracht en Werk kent 3 thema’s die hierop inspelen:

 • Vrijetijdseconomie
 • Ondernemen en Arbeidsmarkt
 • Plattelandseconomie

 Ieder thema is opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategische doel. Om deze doelen te halen ziet u hieronder per subdoel een aantal resultaten gedefinieerd.

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW, maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Deze programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO) en universiteiten en ondernemers / samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten.
 • Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s.

De verbindingen die we leggen in de driehoek   ondernemers, onderwijs en  overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol.  Concreet werken we continue aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. Wat gaan we in 2017 onder andere doen:

 • We (3 O’s) organiseren samen met Noordoost Twente pitchbijeenkomsten (broedplaats van innovaties onder de titel Mayday ) met ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheden.
 • We (3 O’s) organiseren ontmoetingen met ROC van Twente en het AOC.
 • De mogelijkheden voor het sluiten van een intentieovereenkomst met Saxion (en mogelijk ROC) gaan we nader onderzoeken
 • We maken afspraken met lectoraten van Saxion over deelname aan onderzoeksprogramma’s
 • Wethouders geven gastcolleges aan scholen
 • Opdrachten voor studenten in diverse projecten
 • We (3 O’s) onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking met hogescholen buiten de regio waaronder Hogere Agrarische School Dronten en van Hall Larenstein Velp.
 • We faciliteren initiatieven zoals ZIKKE.

Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar en zal er een passend dekkingsvoorstel gemaakt worden.

https://vimeo.com/161167508

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.

De uitdaging is het activeren en intensiveren van een goede samenwerking met onze buren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s  arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De gemeente kan hierin faciliteren door:

Overstijgende resultaten

In 2017 gaan we het actieplan dat in 2016 is afgerond uitvoeren. Naar verwachting gaan we in 2017 deelnemen aan een aantal grensoverschrijdende ontmoetingen, een bijdrage leveren aan regionale promotie, deelnemen aan de dag van Duitse taal. Bovendien gaan we bijeenkomsten om bedrijven en organisaties te verbinden faciliteren. Hiermee gaan we, voor zover dit binnen ons vermogen ligt,  de grensoverschrijdende samenwerking intensiveren. Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar en zal er een passend dekkingsvoorstel gemaakt worden.