Meer

Inhoud

12. Paragraaf grondbeleid

12. Paragraaf grondbeleid

In het eerste half jaar van 2016 zijn 37 woningbouwkavels getransporteerd van de geprognosticeerde 58 stuks. Verder zijn er nog 40 koopovereenkomsten gesloten. Vooral voor de plannen Hutten en Weemselerveld is concrete belangstelling. Hieruit concluderen wij dat het herstel op de woningbouwmarkt zich heeft doorgezet en toont een meer structureel karakter.

Grondbeleid

De Raad heeft op 13 juli 2016 een nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld:

  • Conform het provinciaal beleid mag Tubbergen bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn definitieve afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding.
  • In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat Tubbergen tot 2020 mag realiseren.
  • Het grondbeleid is ondersteunend aan de behoeftes uit de prestatieafspraken op de terreinen van volkshuisvesting en bedrijventerreinen.

Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota grondbeleid is een belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

Samengevat

De gemeente verliest de demografische ontwikkeling en het perspectief van bevolkings- en huishoudenskrimp op lange termijn niet uit het oog. Belangrijk is dat het aanbod aansluit bij de behoefte. Concrete initiatieven worden gefaciliteerd. Gemeentelijke bestemmingsplannen worden pas voorbereid als de beschikbare plancapaciteit grotendeels is afgezet. Hierdoor heeft de gemeente geen omvangrijke bouwrijpe woningbouwplannen en daardoor heeft de gemeente ook maar een beperkt risico op renteverliezen als het afzettempo tegen valt. Dit beleid zet de gemeente ook in de komende jaren voort.