Meer

Inhoud

1. Van raadsperspectief naar begroting

1. Van raadsperspectief naar begroting

Opbouw van het hoofdstuk

Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo volgen we onderstaande opzet:

Allereerst ziet u hieronder het beginsaldo van deze programmabegroting 2017 weergegeven. Dit saldo vormt de basis waarmee verder wordt gewerkt. Vervolgens schetsen we het beeld van het ontstaan van het begrotingssaldo. Ook behandelen we de mutaties op de uitvoering van het bestaande beleid of al eerdere besluitvorming in deze paragraaf. Ook staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze specifieke mutaties hebben niet in alle gevallen financiële consequenties, maar ze herbergen wel een aantal mogelijke risico’s of zijn in politiek-bestuurlijke zin zo relevant dat een nadere toelichting nodig is.

Daarnaast geven we de laatste stand van zaken van het sociaal domein weer, met daaraan gekoppeld de discussie over het al stand niet handhaven van de kaasstolp.

De verdere concretisering en invulling van uw raad aangenomen ambities tijdens het raadsperspectief 2017 en de actualisatie van de programmatische opgaven worden ook behandeld, en hebben een herzien meerjarig saldo tot gevolg.

Tot slot geven we een overzicht van de financiële positie en de stand van zaken van de (belangrijkste) reserves.

Saldo raadsperspectief 2017

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting bij het laatst vastgestelde document. Voor de programmabegroting 2017 betekent dit dat we aansluiting zoeken bij het saldo van het raadsperspectief 2017.

 

Financiële tabel begroting 2017 gemeente Tubbergen (× € 1.000)

Mutaties Reserve Voorziening

Investering

jaar 2017

jaar 2018

jaar 2019

jaar 2020

1. Raadsperspectief 2017

0

0

-231

210

233

411

De invoering van de nieuwe BBV heeft impact op reserves en voorzieningen. In de tabellen hebben we in de kolom “Mutaties Reserve Voorziening” diverse bedragen opgenomen. Dit is bedoeld als referentie met de exploitatie. We hebben voor de toelichting en voorstellen rond deze materie gekozen voor één informatiebron namelijk  het tabblad "Reserves, weerstandsvermogen en voorzieningen".

De tabel laat daarnaast de voorgenomen (te activeren) investeringen zien.