Meer

Inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2017, de derde programmabegroting die ons college sinds het begin van deze raadsperiode aan uw raad voorlegt. Deze programmabegroting kijkt vooruit naar de komende jaren en geeft uitvoering aan de uitgangspunten die met de vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2018 ’Wat moed. Dat moet.’ door uw raad zijn vastgesteld.

Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag spreken we verwachtingen uit voor de praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in de gemeentelijke huishouding.

De (financiële) kaders voor deze programmabegroting zijn door uw raad eerder vastgesteld. Deze ambities, die in het raadsperspectief zijn neergezet, hebben in de programmabegroting 2017 hun concrete vertaling gekregen binnen de diverse programma’s.

In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2015 en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2016. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties, de invoering van de diverse objectieve verdeelmodellen binnen het Gemeentefonds en de landelijke ontwikkelingen zoals wijzigingen in regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Uw raad autoriseert ons college op basis van de programmabegroting 2017 tot het uitvoeren van de programma's, zoals die zijn opgenomen in deze programmabegroting.

Deze programmabegroting 2017 hebben wij voor de derde keer op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal ontsloten voor zowel PC als tablet via een begrotingsapp. Deze begrotingsapp is gelijk aan de papieren versie en biedt op onderdelen verdieping. Zo zijn er snelkoppelingen/links naar relevante beleidsdocumenten opgenomen.